Trenčianský Štandard

Nové perspektívy v duálnom vzdelávaní

 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka žiakom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. 

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Platí to aj pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.

Jej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. 

Škola ponúka vzdelávanie v jedenástich odboroch, z toho päť učebných a päť študijných odborov.

„V duálnom systéme máme dva študijné odbory, a to hotelová akadémia a obchodný pracovník a v učebných odboroch máme zmluvy podpísané s duálnymi partnermi, čo sa týka hostinských, automechanikov a agromechanizátorov,“informovala Terajšok Oľga Ilenčíková, riaditeľka školy.

V súčasnej dobe je do duálneho systému zapojených 51 študentov v 12t organizáciách. Škola je aj naďalej aktívna a momentálne rokuje s ďalšími obchodnými partnermi, napríklad pre hotelovú akadémiu pripravuje spoluprácu so sieťou hotelov na Slovensku.

„My spolupracujeme nielen z firmami priamo z Nového Mesta nad Váhom, ale aj z blízkeho okolia. Takými najväčšími duálnymi partnermi je napríklad penzión Adriana alebo hotel Štefánik na Myjave. Ale, samozrejme, z tých technických odborov je to napríklad autoservis Jasek, alebo z odborov potravinárskej alebo poľnohospodárskej výroby je to Poľnohospodárske družstvo Bošáca,“ dokončila riaditeľka.

Ďalšie články