Trenčianský Štandard

Zvýšia pokuty za priestupky

Zvýšia pokuty za priestupky. Foto: Tomáš Somr

Pokuta za priestupok bude výrazne vyššia. V praxi ju budú môcť dostať už aj 14-ročné deti.

Predmetom novely zákona z dielne Ministerstva vnútra SR je skvalitnenie činnosti orgánov prejednávajúcich priestupky, ako aj orgánov, ktoré priestupky objasňujú. V optimálnom procese, ktorý zahŕňa vnútrorezortné aj mimorezortné pripomienkové konanie a parlamentný proces, by legislatívne zmeny mohli byť účinné už od začiatku septembra tohto roka.

Vyššie pokuty za priestupky

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú by mal návrh zákona priniesť, je navýšenie pokút za spáchanie priestupkov. Ich súčasná výška totiž podľa kompetentných nespĺňa výchovný a ani preventívny charakter.

„Takto nízko stanovené výšky pokút dostatočne neodrádzajú od páchania priestupkov a ani nie sú dostatočným postihom za spáchanie priestupku, ktorý by mal za následok nápravu páchateľa,” objasnil rezort vnútra.

Pre porovnanie:

Aktuálna výška pokuty za priestupok v blokovom konaní je 33 eur. Po novom by ju mali zvýšiť na 100 eur.

Zvýšia tiež pokutu za priestupok v rozkaznom konaní. A to zo súčasných 250 eur až na sumu do 750 eur.

Uvádzame aj príklad priestupku, ktorého sa dopustí ten, kto neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť. Sankcia za takéto konanie stúpne z 331 eur na sumu do 1 000 eur. Rovnakú sumu zaplatí aj cudzinec, ktorý je zamestnaný v Slovenskej republike bez pracovného povolenia, ak je také povolenie potrebné.

A kým v súčasnosti môžete za úmyselné vyzradenie obchodného alebo bankového tajomstva dostať pokutu do výšky 3 319 eur, ministerstvo navrhuje zvýšiť hranicu na úroveň až 6 500 eur.

Zodpovední mladiství

Okrem toho, že pokuta za priestupok bude v mnohých prípadoch vyššia, zmenia aj vekovú hranicu, od ktorej je človek za priestupok zodpovedný. Zákon totiž navrhuje zníženie hranice zodpovednosti z 15 na 14 rokov.

„Podľa platnej právnej úpravy vzniká zodpovednosť za priestupok dosiahnutím 15. roku veku, a tak osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré sa dopúšťajú menších krádeží, rôznych foriem rušenia občianskeho spolunažívania a verejného poriadku alebo iných priestupkov, nie sú za svoje konanie postihnuteľné,” uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo vnútra SR.

Súčasne stanovená veková hranica priestupkovej zodpovednosti spôsobuje však aj iné problémy. Časté sú tiež také prípady, kedy sú osoby mladšie ako 15 rokov využívané na páchanie priestupku inými osobami, ktoré zneužívajú ich zákonnú nepostihnuteľnosť.

„Mnohokrát sa stáva, že rodičia nabádajú alebo nútia svoje deti ku spáchaniu priestupkov, pretože vedia, že za takéto konanie nemôžu byť žiadnym spôsobom sankcionované,” doplnil rezort vnútra, podľa ktorého navrhované zníženie vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti predstavuje významný nástroj prevencie kriminálneho správania maloletých osôb.

Počet priestupkov v regióne

Podľa Kataríny Kuzmovej, hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, sa počty spáchaných priestupkov v regióne držia približne na rovnakej úrovni. Mierny pokles zaznamenala polícia hlavne počas covidového obdobia.

„V roku 2022 bolo riešených v rámci Trenčianskeho kraja celkovo 31 517 priestupkov, v roku 2021 ich bolo 30 995. Čo sa týka okresu Trenčín, tak v roku 2022 ich bolo 8 931 a v roku 2021 ich bolo 8 003,” informovala Kuzmová.

Denisa Hošková
Ďalšie články