Trenčianský Štandard

Žiaci monitorujú kvalitu ovzdušia

Žiaci monitorujú kvalitu ovzdušia

 Prievidza – Základná škola na Malonecpalskej ulici je jedna zo 42 slovenských škôl, ktoré sa zapojili do výzvy Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. 

Deviataci spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) merali koncentrácie oxidov dusíka NOx, ktoré pochádzajú v tejto lokalite primárne z dopravy.

Spoločná aktivita bola naplánovaná na dve vyučovacie hodiny. Obsahom bola úvodná prednáška do problematiky ochrany ovzdušia spojená s prácou s mapami a samotnou inštaláciou difúznych trubičiek.

Dôvodov účasti Základnej školy s materskej školou Malonecpálska ulica na projekte je viacero.

„Mesto Prievidza nemá cestný obchvat, čo nás trápi už dlhšiu dobu, keďže areál našej školy je na okraji mesta, v tesnej blízkosti hlavnej cesty. Je to jediná cesta do Prievidze zo smeru Martin resp. opačne. V školskom areáli máme pomerne dosť stromov a v rámci projektu EKOROK s Nestlé sme ešte na hranici školského pozemku vysadili živý plot v snahe znížiť znečistenie ovzdušia. Žiaci základnej a materskej školy sa na školskom dvore hrajú, športujú aj učia. Čistota ovzdušia nás z toho dôvodu zaujíma. A taktiež by sme v budúcnosti radi uskutočnili environmentálne aktivity, ktoré by zlepšili životné prostredie v areáli i v okolí školy,“ uviedla riaditeľka školy Ľubomíra Holíková.

Podľa slov manažérky kvality ovzdušia z Ministerstva životného prostredia SR Kataríny Mičákovej budú merať oxid dusičitý (NO2) na dvoch miestach pri škole.

„V tejto škole sme dnes boli deťom predstaviť tak dôležitú tému, ako je ochrana a stav kvality ovzdušia. Na prednáške sme sa s nimi porozprávali o tom, aké máme na Slovensku ovzdušie, ako ho monitorujeme, ako ho vyhodnocujeme a potom sme s nimi na praktickom workshope identifikovali dve lokality, kde následne budeme inštalovať merače,“uviedla po skončení teoretickej časti prednášky Katarína Mičáková.

Manažérka kvality ovzdušia Petra Baďurová Renčová z Trenčianskeho samosprávneho kraja v závere prednášky uviedla aj to, že spoločné merania pomôžu získať nové poznatky o životnom prostredí.

Po ukončení merania si manažérky kvality ovzdušia prídu vyzbierať trubičky do škôl a následne ich zašlú na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. 

„Výsledky merania budú tejto základnej škole oznámené v dohodnutom termíne. Následne budú žiaci za asistencie MKO prezentovať výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy a potom aj na pôde vyššieho územného celku za prítomnosti jeho vedenia, zástupcov samospráv a poslancov,“ dodala Mičáková.

Spoločné merania pomôžu: 

  • zlepšiť prácu v kolektíve žiakov, získať nové poznatky o životnom prostredí;
  • zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí školy, viac si všímať svoje okolie;
  • vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami;
  • poukázať na prepojenia zvýšeného výskytu oxidov dusíka NOx s frekventovanými cestami pri škole, s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilu na voľnobeh a podobne;
  • podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení;
  • prezentovať výsledky pred školou a pred zástupcami svojho mesta, obce a kraja.

Základné informácie a znenie výzvy s časovým harmonogramom nájdete na tejto stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly.

Stanislav Vavro
Ďalšie články