Trenčianský Štandard

Toto mesto bude napredovať

Posledné a zároveň mimoriadne Mestské zastupiteľstvo pod vedením primátora Jozefa Trstenského schválilo návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 až 2025

 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Posledné a zároveň mimoriadne mestské zastupiteľstvo pod vedením primátora Jozefa Trstenského schválilo návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 až 2025. 

Dôležité, 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom ešte v pôvodnom zložení poslancov sa konalo v jedálni Základnej školy na Odborárskej ulici. Malo 7 bodov.

Jedným z nich bol návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

„Mesto len reaguje na zmenené podmienky a to zvýšenie cien potravín, preto došlo aj k úprave cien, ktoré budú v spomínaných zariadeniach platiť rodičia za svoje deti,“ objasnil v úvode rozhovoru primátor mesta Jozef Trstenský a dodal, že navýšenie je len kozmetické.

Aj ďalší bod programu mal finančný ráz. Rokovali o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Citeľné navýšenie cien vstupných komodít, zvýšenie platov zamestnancov a poplatkov za vývoz odpadu ovplyvnili výšku poplatku. Pôvodný návrh primátora mesta však poslanci hlasovaním upravili.

„Jeden z pôvodných návrhov poplatku bola suma 49 eur, ja sa tým netajím, aby to bola táto suma, ale nechal som sa presvedčiť, že to bude 42 eur, no vyjadril som obavu, že táto sume stačiť nebude, ale čas ukáže,“ vysvetlil Trstenský.

Ten sa v ďalšom bode poďakoval poslancom, že schválili návrh programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025.

„Takú situáciu, ako tento rok, som za 26 rokov schvaľovania rozpočtov nepoznal, lebo vždy, keď sme schvaľovali mestský rozpočet, býval už schválený rozpočet štátny a ten určil rámce a limity, ktoré mesto dostalo napríklad na podielových daniach. V čase konania tohto zastupiteľstva však štátny rozpočet nie je stále schválený a to nás trápi. Ja však verím, že toto mesto je pripravené ekonomicky na to, aby najbližšie roky nielen prekonalo nástrahy a prekážky, ale pod vedením nového primátora a novozvolených poslancov aj napredovalo. Som o tom presvedčený, že to tak bude a verím tomu,“ dokončil primátor a zároveň na 25. novembra zvolal ustanovujúce zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.

Po skončení oficiálnej časti mimoriadneho zastupiteľstva ešte vyslovil poďakovanie všetkým poslancom a zamestnancom úradu za spoluprácu a zároveň prijal poďakovanie aj on. 

Ďalšie články