Trenčianský Štandard

Prievidza chce zabrániť živelnej výstavbe

Lokalita vo Veľkej Lehôtke má novú rekreačnú funkciu

  Prievidza – lokalita v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka sa zmení z funkcie nezastavaného územia na rekreačné územie. 

Podľa slov architektky mesta Zuzany Hlinkovej, zaradenie predmetnej zmeny do rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza, schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.

„Predmetná zmena územného plánu sa dotýka územia od chaty Mraznica, pozdĺž vodného toku Mraznica, až po pozemok Hornonitrianskych baní Prievidza,“ uviedla architektka.

Žiadosť vlastníka chaty Mraznica spustila legislatívny proces, ktorý začal preskúmavaním územnoplánovacích podkladov.

„Preskúmavaním Územného plánu mesta Prievidza sme zistili, že chata Mraznica nebola zahrnutá medzi rekreačné objekty a po nahliadnutí do Územného plánu VUC Trenčianskeho kraja vyplynulo, že celé územie je v tejto územnoplánovacej dokumentácii navrhované ako rekreačné územie. Podľa usmernenia nadriadeného orgánu Okresný úrad Trenčín sme museli daný stav zosúladiť, čiže zaradiť toto územie ako rekreačné územie aj do Územného plánu mesta Prievidza,“ bližšie objasnila celú záležitosť Hlinková.

Celý proces následne vyústil aj do pracovného stretnutia s chatármi z dotknutej lokality, ktoré bolo zvolané na podnet mesta, za účelom vypočutia ich názoru na prípadnú výstavbu v tomto území v budúcnosti.

„Výsledkom nášho úsilia je, že po schválení zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza budú pre túto lokalitu jasne zadefinované limitujúce možnosti výstavby, vychádzajúce z územno – technických a geologických pomerov v území, čo v súčasnosti v územnom pláne chýbalo. Týmto predídeme podobným problémom a špekuláciám v budúcnosti“, dodala mestská architektka.

Stanislav Vavro
Ďalšie články