Trenčianský Štandard

Mesto schválilo rozpočet na rok 2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva viedli zľava zástupkyňa primátora mesta Iveta Gavačová, primátora Leopold Barszcz a prednostka Mestského úradu Soňa Krištofíková

 STARÁ TURÁ – V poradí 38. zasadnutie mestského zastupiteľstva, posledné v končiacom volebnom období, trvalo 5 hodín. Program rokovania obsahoval 17 bodov. 

Zasadnutie zastupiteľstva v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Turej otvoril primátor mesta Leopold Barszcz. V prvej časti si prítomní poslanci vypočuli Správu hlavnej kontrolórky mesta Simony Štepanovicovej o výsledku posledných dvoch kontrol.

Významnú časť tradične zabrali návrhy na riešenie majetkových záležitostí a informácia o aktuálnom hospodárení mesta predložená prednostkou Mestského úradu Soňou Krištofíkovou.

Dôležitým bodom v programe bol Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2023 – 2025 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.

„Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 sa zameriava na potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2023 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 13 848 229 €. Vzhľadom na aktuálne informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku s miernym rastom podielových daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2022,“ uviedla hlavná kontrolórka v dôvodovej správe.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá po prerokovaní Návrhu programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na obdobie 2024 – 2025 schválilo rozpočet na rok 2023 vrátane programovej časti s tým, že celkové príjmy a celkové výdavky v sumách 13,8 milióna eur tvoria vyrovnaný rozpočet.

„My vieme, aká je komplikovaná situácia, aké vážne sú vonkajšie okolnosti. Aj preto som rád, že sa nám podarilo urobiť konsenzus a rozpočet na budúci rok sme schválili,“ informoval Terajšok.sk primátor mesta Leopold Barszcz.

Ako ďalej uviedol, okrem schvaľovania rozpočtu mesta bol nemenej dôležitý aj návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040.

„To je strategický dokument s víziou na uvedené roky, takže som rád, že aj tu sme si to odsúhlasili a máme strategické zásadné body podľa ktorých sa bude mesto ďalej rozvíjať,“ dokončil primátor. 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dva dni pred voľbami, v ktorých obyvatelia Starej Turej dali mandát na ďalšie štyri roky opätovne Leopoldovi Barszczovi.

„Chcel by som poďakovať všetkým obyvateľom Starej Turej, ktorí prišli k volebným urnám a prejavili týmto postojom záujem o veci verejné. Výsledok volieb prijímame s pokorou a veľkým rešpektom. Potvrdil našu vzájomnú dôveru v správnosť krokov, ktorými realizujeme premenu Starej Turej na mesto, v ktorom budú žiť spokojní občania. Je to pre nás zároveň výzva a záväzok, aby sme pokračovali v nasadenom tempe a neustupovali zo svojich cieľavedomých zámerov,“ napísal Leopold Barszcz na sociálnej sieti.

Ďalšie články