Trenčianský Štandard

Trenčianska univerzita sa môže pýšiť titulom od ministerstva školstva

Trenčianska univerzita sa môže pýšiť titulom excelentného výskumného pracoviska. Foto: Lucia Petríková

TRENČÍN – Mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou prešla za uplynulé roky obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry.

Ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Jednou z jej fakúlt je Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, ktorá sa počtom študentov dlhodobo radí medzi najväčšie a najatraktívnejšie fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Okrem poskytovania vzdelania sa fakulta venuje na vysokej úrovni aj výskumu, ktorý prispieva k zdieľaniu vedomostí a rozvoju kariéry vysokoškolských študentov.

Na základe posúdenia výsledkov v oblasti vedy a výskumu ministerstvo školstva opätovne potvrdilo fakulte status excelentné výskumné pracovisko, ktorý získala za vynikajúce výsledky v excelentnej publikačnej činnosti a úspešnosť pri získavaní vedeckých grantov. Celkovo hodnotili 76 spoločenskovedných fakúlt a tá trenčianska sa zaradila medzi fakulty ekonomického zamerania, ktoré získali status excelentného pracoviska.

Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu. Na prvom stupni pripravuje aj odborníkov pre verejnú správu v oblasti ekonómie verejného sektora, verejných financií alebo správneho práva.

Študenti majú možnosť nadobudnúť skúsenosti aj v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ napríklad na Università di Bologna v Taliansku, Université de Picardie Jules Verne vo Francúzsku, Technische Hochschule Deggendorf v Nemecku alebo Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně. „Fakulta ako prvá v podmienkach Slovenska zaviedla do univerzitného vzdelávania dovtedy neexistujúci študijný program ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý bol inšpirovaný svetovým hospodárskym a spoločenským vývojom. Tento program je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov pre potreby znalostnej ekonomiky a riadenie personálnych a sociálnych aspektov práce ľudí v organizáciách,“ uviedol rektor univerzity Jozef Habánik.

V končiacich ročníkoch je štúdium na fakulte doplnené aj o odbornú prax v podnikoch a organizáciách, ktorá napomáha študentom lepšie porozumieť systému práce personálneho oddelenia. Činnosť HR špecialistov a personálnych manažérov si študenti môžu vyskúšať aj prostredníctvom intenzívneho kurzu Generalista ľudských zdrojov v špeciálnom tréningovom centre personálnych činností, ktoré sa nachádza priamo na fakulte. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva a poskytuje účastníkom prostredníctvom riešenia modelových situácií možnosť priamo sa podieľať na riešení problémov podnikov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Významným prínosom je zvyšovanie kompetencií študentov v oblastiach náboru, vzdelávania a rozvoja, hodnotenia alebo odmeňovania zamestnancov.

Informácie za univerzitu poskytla Lucia Petríková.

Lukáš Dedík
Ďalšie články