Bodkou za vlaňajším hospodárením kraja je viac ako 16-miliónový prebytok

tsk-ilustrak-ucet odkou za vlaňajším hospodárením kraja je viac ako 16-miliónový prebytok. Foto: TSK

TRENČÍN – Bez väčšej diskusie poslancov uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj hospodárenie v roku 2022 prijatím záverečného účtu. Výsledkom hospodárenia za rok 2022 je prebytok vo výške viac ako 16 miliónov eur. Krajskí poslanci tiež rozhodovali o rozdelení prebytku, do rezervného fondu nasmerovali 4,5 milióna eur a o 12 miliónov eur bude bohatší peňažný fond.


Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala krajská samospráva v roku 2022 hospodáriť so sumou približne 214 miliónov eur, po rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu atakovala hranicu 270 miliónov eur. K naplneniu očakávaných bežných príjmov chýbalo len približne jedno percento, pričom podľa vedúcej finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej zostali rozhodujúcim zdrojom financovania daňové príjmy s viac ako 10-miliónovým medziročným nárastom podielových daní.

https://trencin.standard.sk/10631/nasa-slavna-rodacka-a-autorka-francuzskej-polievky-dostala-cenu-mesta/

V porovnaní s rokom 2021 však o takmer 13 miliónov eur stúpla suma bežných výdavkov. Najväčší podiel na tom mala oblasť dopravy. „Približne o 3,5 milióna eur vyšší objem bežných transferov bol určený predovšetkým na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia bol medziročne neúmerný nárast cien vstupných nákladov, a to predovšetkým cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku stavebných materiálov,“ uviedla Ozimová.

Kraj v rámci kapitálových výdavkov investoval viac ako 31 miliónov eur, čo však predstavuje len 36-percentné naplnenie pôvodného investičného plánu a medziročný pokles o takmer 10 miliónov eur. „Ten bol zaznamenaný tak v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj v oblasti realizácie investičných akcií Úradu TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj napriek vykázanému medziročnému poklesu hodnotíme dosiahnutú úroveň čerpania kapitálových výdavkov na úrovni okolo 40 percent ako uspokojivú,“ poznamenala Ozimová.

https://trencin.standard.sk/10633/odklepnute-krajska-samosprava-si-berie-30-milionovy-uver/


Celkový výsledok hospodárenia najvýraznejšie ovplyvnil kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami. „Po usporiadaní zostatku finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek bol zostatkom finančných prostriedkov TSK k 31. 12. 2022 prebytok v celkovom objeme približne 16,5 milióna eur,“ dodala šéfka finančného odboru Úradu TSK.

https://trencin.standard.sk/10768/zomrel-byvaly-primator-trencina/


Ako sme už v úvode spomenuli, krajskí poslanci v rámci hlasovania rozhodli aj o tom, že podstatná časť prebytku poputuje do peňažného fondu a o sumu 4,5 milióna eur bude bohatší rezervný fond. V ňom sa však peniaze dlho neohrejú, v následnom bode rokovania totiž poslanci schválili úpravu rozpočtu a túto sumu použili na doplatenie náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme za minulý rok pre SAD Prievidza a SAD Trenčín.


Ďalšie články