Kto bude voziť cestujúcich na krajských cestách po 31. októbri?

modre-autobusy (1) Náklady na prevádzku prímestskej dopravy medziročne stúpli o približne dva milióny eur. Foto: TSK

TRENČÍN – Koncom októbra vypršia dvom autobusovým dopravcom zmluvy na zabezpečovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a ani jeden z nich zatiaľ netuší, či bude v poskytovaní služieb pokračovať ďalej.

Aj keď krajská samospráva vyhlásila nový tender na desaťročné obdobie ešte začiatkom marca, do dnešného dňa neboli otvorené obálky jednotlivých uchádzačov.

TSK pripravoval obrovský tender, v ktorom predpokladaná hodnota desaťročnej zákazky presahuje 470 miliónov eur bez DPH, niekoľko mesiacov. Aj trenčiansky župan Jaroslav Baška viackrát zopakoval, že sa budú snažiť pripraviť verejné obstarávanie dostatočne precízne. To všetko v snahe vyhnúť sa problémom, s ktorými pred štyrmi rokmi bojoval susedný Žilinský samosprávny kraj, kde tender v časovej tiesni zrušili a s dvomi autobusovými dopravcami predĺžili dovtedajšie zmluvy.

Kraj pôvodne uvažoval s rozdelením celej zákazky na tri časti podľa príslušných regiónov, nakoniec ju rozdelil na dve časti tak, ako je to v súčasnosti, keď SAD Trenčín zabezpečuje prímestskú dopravu v šiestich okresoch a SAD Prievidza v troch okresoch.

Hodnota zákazky pre oblasť Považia je odhadnutá na 301 miliónov eur, pričom východiskový rozsah poskytovania služieb je stanovený na 13 643 185 tarifných kilometrov na 119 autobusových linkách ročne. Hodnota zákazky pre prímestskú autobusovú dopravu na Hornej Nitre je odhadnutá na takmer približne 169 miliónov eur a autobusy by mali ročne najazdiť 7 602 450 tarifných kilometrov na 84 autobusových linkách.

Tender vyhlásili v prvej polovici marca a vysúťažení dopravcovia mali pôvodne stanovený čas na predloženie svojich ponúk do 6. apríla. Odvtedy ubehlo takmer päť mesiacov a termín na predkladanie ponúk, ale aj na otváranie obálok sa neustále posúva. Celý proces verejného obstarávania sa zasekol na najvyššej inštancii, ktorou je predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nie je nič neobvyklé, že pri takomto veľkom tendri sa zo strany uchádzačov objavujú námietky. Ako potvrdila Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu TSK, vo veci boli podané celkom štyri námietky a so všetkými sa ÚVO vysporiadal tak, že ich zamietol.


Jeden z namietajúcich uchádzačov sa však s rozhodnutím ÚVO nestotožnil a 9. mája podal podnet na začatie konania o preskúmaní právoplatného rozhodnutia ÚVO jeho predsedom. „Podnet si predseda Úradu pre verejné obstarávanie osvojil a na základe podnetu taktiež vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o pozastavení úkonov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako kontrolovaného vo verejnej súťaži, okrem
úkonov súvisiacich s vysvetľovaním informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, úkonov súvisiacich so zmenou dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, úkonov súvisiacich s predlžovaním lehoty na predkladanie ponúk po dobu trvania účinkov rozhodnutia o predbežnom opatrení a úkonov súvisiacich so zrušením predmetného verejného obstarávania alebo jeho časti, a to od doručenia predbežného opatrenia až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia predsedu Úradu
pre verejné obstarávanie,“ priblížila zásadný problém stále neukončeného tendra Kukučková.

Upozornila, že v rámci podnetu uchádzač poukazoval de facto na tie isté skutočnosti, na ktoré poukazoval v rámci námietok, o ktorých ÚVO rozhodol 2. mája. „Podnet bol zo strany uchádzača doručený ÚVO 9. mája, no do dnešného dňa o ňom nebolo rozhodnuté. Vzhľadom na to bol verejný obstarávateľ nútený už niekoľkokrát predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk,“ doplnila Kukučková.


Podľa jej slov TSK už viackrát urgoval vydanie rozhodnutia s dôrazom na veľkosť zákazky a najmä zabezpečenie poskytovania jednej z najdôležitejších služieb občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale bezúspešne. Aktuálne musel TSK posunúť lehotu na predkladanie ponúk a následné otváranie obálok na 11. septembra.

Samozrejme, že nás zaujímalo, čo plánuje TSK urobiť v prípade, ak verejné obstarávanie nebude ukončené do 31. októbra, kedy by mali noví či staronoví dopravcovia začať poskytovať svoje služby. „V takom prípade bude Trenčiansky samosprávny kraj postupovať v súlade so zákonnými možnosťami, ktoré mu právny poriadok poskytuje, pričom nedôjde k ohrozeniu zabezpečenia predmetných služieb pre cestujúcich po tomto termíne,“ dodala Kukučková.


Ďalšie články