Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Polícia aj SIS budú mať prístup k bankovým účtom. O čo ide?

credit-card-851506_1280 Polícia aj SIS bude mať prístup k bankovým účtom. Ilustračná foto: Pixabay

TRENČÍN – Ministerstvo financií SR predložilo návrh vyhlášky, ktorý sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Týka sa Centrálneho registra účtov, ktorý má slúžiť na zhromažďovanie informácií o bankových účtoch a môže mať aj významný vplyv na riešenie trestných činností. Do platnosti má vstúpiť od októbra.

„Základným predpokladom je, aby všetky dotknuté finančné inštitúcie zabezpečili pravidelné zasielanie údajov do Centrálneho registra účtov. Inštitúcie na to budú mať zákonom stanovenú lehotu šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti spomínanej vyhlášky,” vysvetlil rezort financií. Podobné registre sú zavedené vo všetkých členských štátoch Európskej únie, takže Slovensko podľa rezortu v tomto nie je výnimkou a len sa pripojí k ostatným krajinám.

Ako uviedlo policajné prezídium, Centrálny register účtov zefektívni prácu Policajného zboru pri identifikácii výnosu z trestnej činnosti, jeho umiestnenie a dispozíciu s týmto výnosom. „Zníži administratívne zaťaženie nielen na strane policajtov, ale aj v bankových inštitúciách, taktiež zníži náklady, urýchli konania, zefektívni prácu,” načrtol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Príprava policajtov na prácu s registrom sa podľa stanoviska zatiaľ nezačala.

Tlačový odbor Ministerstva financií SR pre portál zoznam.sk prezradil, že povinnosť zasielania údajov do Centrálneho registra budú mať všetky finančné inštitúcie definované zákonom, ktoré vedú platobný alebo bankový účet alebo účet majiteľa cenného papiera, teda najmä banky, platobné inštitúcie a obchodníci s cennými papiermi.

Ide o tieto údaje:

– názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
– dátum založenia účtu,
– dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
– číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
– jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
– identifikačné údaje klienta v rozsahu (1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 2. údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 3. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu),
– meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
– dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
– dátum zrušenia účtu,
– dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky

Bežných ľudí by sa tieto opatrenia však nemali dotknúť. „Ministerstvo financií SR je toho názoru, že bežných ľudí tento systém nijako neovplyvní – ide prakticky len o zefektívnenie práce vybraných zložiek štátu, resp. o zefektívnenie komunikácie medzi bankou a zložkami štátu, ktoré už aj v súčasnosti majú právo prelomiť bankové tajomstvo pri výkone svojej práce (inštitúcie definované v § 5 ods. 1 zákona č. 123/2022),” uviedol rezort v odpovedi pre portál zoznam.sk.

Informácie o pohyboch na účte zverejnené nebudú. Centrálny register účtov nezavedie žiadne nové právomoci existujúcim orgánom, len zefektívni prácu. „To znamená, že ak vyšetrovateľ určitého trestného činu musel čakať na odpoveď banky, či preverovaná osoba má v banke účet alebo nie niekoľko týždňov, pri registri účtov tieto údaje získa automaticky, ale len údaje, ktoré sú v súlade so zákonom, teda údaj kde má daná osoba vedený účet, kto je disponentom, kedy bol založený účet a pod. V tejto spojitosti by sme chceli zdôrazniť, že Centrálny register účtov neobsahuje žiadne informácie o pohyboch alebo zostatkoch na účte,” dodal tlačový odbor Ministerstva financií SR na záver.

Zdroj: zoznam.sk