Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Nestrať prácu, vzdelávaj sa

Boris Ilkyw, riaditeľ Úradu práce, sociaálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Oprávnené obdobie pre realizáciu projektu je od 08/2021 do 09/2023. Cieľovou skupinou sú záujemcovia o zamestnanie (ZoZ) vedení v evidencii úradov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce. 

Vzdelávanie sa zameriava na individuálne potreby, možnosti a schopnosti ZoZ a prihliada na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie, automatizácie a zeleného hospodárstva. 

„Nie je vylúčené podporiť aj vzdelávanie v inej oblasti, pokiaľ bude zamerané na získanie zručností v súlade s individuálnymi potrebami ZoZ a v súlade s potrebami trhu práce,” uviedol Boris Ilkyw, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. 

„Prostredníctvom tohto projektu by malo byť záujemcom o zamestnanie, ohrozeným nedostatkom požadovaných typov zručností na trhu práce, umožnené, aby získali nové zručnosti a vedomosti formou vzdelávania, ktoré prispeje k ich flexibilnejšiemu uplatneniu na trhu práce alebo prechodu na inú profesiu,” doplnil. 

Medzi najžiadanejšie kurzy zo strany záujemcov o zamestnanie patria: 

–       Kurz účtovníctva (jednoduché, podvojné, mzdy a personalistika)

–       Elektrotechnické minimum

–       Vodičský kurz typ C, CE

ZoZ prejavujú o uvedený projekt záujem. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín ku dňu 20. 12 .2022 schválil už 32 žiadostí. 


Denisa Hošková