Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Zmeny zasiahnu infraštruktúru

Zmeny zasiahnú infraštruktúru, vizualizácia mosta. Foto: mesto Trenčín

Zaujímajú vás plány v rámci projektu Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry 2026? Ste tu správne.

Čo sa chystá?

Na aké stavebné projekty sa môžeme tešiť? „Primárne sa bude rekonštruovať a revitalizovať jestvujúca infraštruktúra, objekty a verejné priestory. Snažíme sa v zmysle enviromentálnej zodpovednosti v prvom rade revitalizovať priestory, ktoré už v meste máme a využiť ich potenciál pre plnohodnotné využitie a súčasné potreby kultúrnych podujatí a kreatívneho priemyslu,“ povedal pre Terajšok Peter Kohout, koordinátor projektov infraštruktúry.

„Pilotným projektom bude rekonštrukcia starého železničného mosta, Fiesta most. To by mala byť spolu s revitalizáciou pešej zóny – Hviezdoslavovej ulice najzásadnejšia rekonštrukcia v meste,“ uviedol Kohout. Pôjde o nové kultúrne multifunkčné centrum nad riekou.

„Na štruktúre mosta bude umiestnených päť menších samostatných stavieb,“ prezradil. Tieto objekty budú mať charakter gastroprevádzok, no zároveň budú slúžiť aj na prezentovanie kultúrneho obsahu. V týchto priestoroch by totiž mala prebiehať aj veľká časť programu Európskeho mesta kultúry.

Koľko bude projekt rekonštrukcie mosta stáť?

Kohout uvádza, že keď pred tromi rokmi rekonštrukciu mosta navrhovali, ceny sa pohybovali v celkom inej rovine. „Dopad covidového obdobia, vojnového konfliktu v susednej krajine a celkovej hospodárskej krízy spojenej s výraznou infláciou spôsobil neočakávane vysoké medziročné nárasty cien stavebných materiálov. Pri stavebnej oceli hovoríme až o niekoľkonásobnom zdražení. Preto sa pôvodne projektované a plánované investičné náklady zásadne zdvihli a tento proces je stále pomerne dynamický. Konečnú výšku investície môžeme teda len približne odhadovať.“ 

Kohout tiež vysvetlil, že od prvotnej prípravy projektu, kedy projektanti vypracovali predbežný rozpočet investičných nákladov stavby na základe výkazu výmer, je tento údaj už neaktuálny a musí sa prispôsobiť súčasným cenám stavebných materiálov a prác. Rekonštrukcia, ktorá potrvá približne 18 mesiacov, by sa mala začať koncom tohto roka.

„Pôvodne odhadovaná cena bola cca sedem miliónov, dnes už vieme, že to bude určite nad desať miliónov. Je to však výnimočná príležitosť pre mesto, prostredníctvom viaczdrojového financovania po získaní titulu EHMK, zrealizovať takéto zásadne a dôležité rekonštrukcie svojej infraštruktúry, ktoré sú súčasťou dlhodobého strategického projektu celkovej urbanistickej a kultúrnej transformácie mesta – Trenčín SiTy,“ uviedol Kohout.

A čo ďalšie rekonštrukcie a revitalizácie?

„Druhou veľkou investičnou akciou je rekonštrukcia a revitalizácia Hviezdoslavovej ulice, od mestskej brány až po začiatok Námestia sv. Anny,“ prezradil Kohout. Pôjde o rekonštrukciu rozsahom porovnateľným s rekonštrukciou Mierového námestia. Víziu projektu popisuje Kohout nasledovne: „Zrekonštruuje sa v podstate druhá polovica centra mesta vrátane priestoru pred ODA, budú redizajnované nové povrchy ulíc, doplnené vodné prvky a nová zeleň, oddychové zóny a nový mobiliár, detské ihrisko, nové miesta pre kultúrny program a podobne. K tejto hlavnej urbanistickej trase pribudli aj rekonštrukcie ďalších priľahlých verejných priestorov ako Ul. 1. mája (študetské námestie a pešia zóna pri Gymnáziu Ľ. Štúra) alebo revitalizácia parku na Nám. Sv. Anny, ktorý zásadne zmení svoj charakter a stane sa miestom pre odpočinok a rekreáciu s množstvom lavičiek a ďalšieho parkového mobiliáru. Rekonštrukcia hlavného projektu Hviezdoslavova ulica by mala začať už na jeseň tohto roku a revitalizácie spomínaných priestorov Ul. 1. mája a Nám. Sv. Anny na jar 2024. Pri parku na Nám. Sv. Anny by mala pribudnúť aj nová kaviareň na mieste súčasných nefungujúcich verejných záchodov.“ 

Ďalej je plánovaná revitalizácia Kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony, kde je problém so statikou budovy. Kohout uviedol, že statika hlavne stropných konštrukcií je v nevyhovujúcom, priam havarijnom stave.

„Veľká časť stavby bude musieť byť asanovaná, zbúraná. Na jej mieste bude vybudované nové moderné kultúrno-komunitné centrum, v ktorom bude zachovaná pôvodná funkcia KKC, no pribudnú aj nové priestory pre mladých ľudí, dizajnérov a miesto pre kreatívny priemysel všeobecne,“ ozrejmil. Jedným z hlavných cieľov projektu Trenčín 2026 je totiž naštartovať udržateľný kreatívny priemysel v meste a vytvoriť podmienky na vznik nových pracovných príležitostí

Dôraz kladený na environmentálny rozmer

Ďalším zásadným projektom je tzv. Hviezdodvor. Mal by mal vzniknúť v okolí funkcionalistického objektu KKC Hviezda, ktorej rekonštrukcia práve prebieha a do leta by mala byť skolaudovaná. Okrem Hviezdy budú Hviezdodvor tvoriť ešte dva objekty, nové menšie divadlo a objekt Štúdio s koncertnou sálou, kaviarňou a umeleckými dielňami. V obidvoch nových stavbách by mali byť aj priestory pre umelecké rezidencie a rôzne kreatívne workshopy. „Charakterom by mohol celý tento areál čiastočne pripomínať bratislavskú novú Cvernovku,“vysvetlil Kohout.

„V rámci premeny mesta a jeho prípravy na rok 2026 pracujeme aj na revitalizáciach plôch okolo starého železničného mosta a úprave oboch nábreží rieky. Pripravuje sa napr. projekt Alúvia – prírodno-rekreačného parku a verejného priestoru s novými oddychovými plochami a umeleckými inštaláciami,“ doplnil Kohout. Toto miesto by malo byť prepojené s hrádzou na Zámostí novou Lávkou cez Orechovský potok. Aj tu by malo vzniknúť rekreačné miesto s umeleckými inštaláciami.

Pri všetkých projektoch revitalizácii budov a verejných priestorov by mal byť kladený veľký dôraz na enviromentálny rozmer, alternatívne „zelené“ riešenia energetických potrieb stavieb, využívanie solárnej energie, tepelné čerpadlá, vodozádržné opatrenia, zelené strechy, nabíjacie stanice pre elektromobily a ďalšie vychytávky. Samozrejmosťou sú bezbariérové prístupy, parkovacie miesta pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ale aj všetky súčasné „smart technológie“, ktoré budú pomáhať zvyšovať kvalitu novej infraštruktúry.


Mária Jakúbeková