Trenčianský Štandard

Čo čaká Trenčiansky kraj?

Rokoval krajský parlament. Foto: TSK

TRENČÍN (TASR/Terajšok) – Krajský parlament sa zišiel na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo rozhodovalo okrem ústredného bodu rokovania, ktorým bola téma zdravotníctva, aj o odmene hlavného kontrolóra. Zvolili nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školských zariadení a výborov pre otázky zamestnanosti, no spoznali sme tiež troch laureátov Ceny TSK.

Preradenie dvoch nemocníc 

Koncom roka 2022 zverejnil rezort zdravotníctva zoznam nemocníc, ktoré boli prerozdelené do piatich úrovní podľa poskytovania tzv. programových profilov. Na základe tohto rozdelenia je v Trenčianskom kraji len jedna nemocnica III. úrovne (FN Trenčín), dve nemocnice II. úrovne (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica) a až 5 nemocníc I. kategórie (NsP Myjava, Nemocnica na okraji mesta Partizánske, NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Bánovce). 

Podľa župy však bude mať táto reforma zásadný vplyv na zdravotníctvo v regióne, pretože občania majú už v súčasnosti problém s dostupnosťou akútnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým v tých regiónoch, kde boli zrušené menšie nemocnice, resp. lôžkové oddelenia. Hrozí totiž, že v prípade obmedzenia rozsahu akútnej zdravotnej starostlivosti v myjavskej nemocnici a Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom, by FN Trenčín a okolité nemocnice nápor pacientov kapacitne nemuseli zvládnuť. 

Z dôvodu zachovania dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčianskeho kraja, najmä okresov Myjava a Partizánske, zastupiteľstvo TSK žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o. Partizánske do II. úrovne nemocníc. Župa za týmto účelom spustila petíciu. 

Odmena hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór TSK Pavol Zigo, ktorý vykonáva svoju funkciu od novembra 2020, dostane za minulý rok maximálnu možnú odmenu vo výške súčtu 30 percent jeho minuloročných mesačných platov. Na návrh predsedu finančnej komisie pri Zastupiteľstve TSK Jozefa Habánika o tom rozhodli krajskí poslanci.

„Hlavný kontrolór splnil plán kontrolnej činnosti pre rok 2022 na 100 percent, keď tento stanovil vykonať celkovo 49 kontrol. Z toho bolo plánovaných 16 kontrol hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, 15 kontrol opatrení a 23 tematických kontrol, ktorých počet bol väčší, ako stanovoval plán,“ uviedol Habánik.

Župa pomôže školám 

A to s predfinancovaním záverečnej platby projektov v rámci programu Erazmus+. Do projektu, vďaka ktorému sa má zlepšiť kvalita vzdelávacieho procesu na škole a zvýšiť profesijný rast pedagogických zamestnancov, sa zapojilo župné Gymnázium v Partizánskom. Maximálna výška grantu je 37 800 eur, záverečná platba (20 %) predstavuje 7 560 eur. 

V rámci rovnakého programu je zapojená aj ďalšia župná škola – Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Projekt s názvom Nová škola – nové skúsenosti nových zdravotníkov má pomôcť zdokonaliť jazykové zručnosti študentov školy a tým zvýšiť aj ich celkovú odbornú spôsobilosť. Maximálna výška grantu je 44 462 eur, záverečná platba (20 %) predstavuje 8 893 eur.

Vzhľadom na nové funkčné obdobie Zastupiteľstva TSK odvolali doterajších a zvolili nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, a to od 1. februára 2023. Krajskí poslanci rozhodli aj o zástupcoch TSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najvyššie ocenenie kraja

Za rok 2022 si verejné uznanie v podobe Ceny TSK domov odnesú traja laureáti: Pavol Bahník, Leo Kužela a Jaromír Pastorek. Komisia pre udeľovanie Ceny TSK ich vybrala z celkom 22 nominácií. 

Pavol Bahník bol dlhoročným učiteľom a neskôr riaditeľom Stredného odborného učilišťa elektrotechnického v Starej Turej, ale tiež starostom obce Bzince pod Javorinou. Ocenenie získal za dlhoročnú a svedomitú prácu v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja, za osvetovú činnosť a budovanie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže.

Novinár, etnograf, kultúrny pracovník, bývalý správca Trenčianskeho hradu a exriaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Leo Kužela získal ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti uchovávania folklórneho dedičstva a za nezmazateľnú stopu na poli regionálnej kultúry.

Profesor Jaromír Pastorek je významným slovenským biochemikom, virológom a objaviteľom enzýmu karbonická anhydráza IX. Bol riaditeľom Slovenskej akadémie vied. Žil v Bánovciach nad Bebravou, ocenenie získal za významný prínos k rozvoju slovenskej a svetovej vedy.

Laureáti si ceny prevezmú na mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva v prvom štvrťroku tohto roka.

Denisa Hošková
Ďalšie články