Mesto trápi zlý stav ciest. Radnica chce zlepšiť dopravu aj možnosti parkovania

silvia gruberova mierove namestie Havarijný stav komunikácií na Mierovom námestí rieši mesto aj spoločenstvo vlastníkov bytov. Foto: mesto Handlová

HANDLOVÁ – Stav komunikácií na Mierovom námestí a priľahlých uliciach sa naďalej zhoršuje. V minulom roku (september 2023) na to upozornila obyvateľka tejto časti mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podľa nej je hlavným problémom zlý technický stav komunikácií pred bytovým domom a neodtekanie vody po dažďoch. Keďže sa dlhodobo neriešila situácia, ktorá sa týka pozemkov a ich právneho vlastníctva na Mierovom námestí, dalo mesto v tom čase vyrobiť nový geometrický plán.

Ako informovala handlovská radnica, väčšina pozemkov vo vnútrobloku bola v správe a vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, preto mesto požiadalo o delimitáciu týchto pozemkov, t. j. bezplatný prevod pozemkov a vlastníckych práv k nim do majetku mesta.

Už v tomto čase malo mesto pripravenú štúdiu na riešenie dopravnej situácie v lokalite Mierové námestie a Lipová ulica. Kompletná rekonštrukcia ciest a chodníkov, ktorá by vyriešila odvodnenie komunikácií počas dažďov a zlepšila dopravnú situáciu, je možná až po majetkovom usporiadaní pozemkov.

Projektová štúdia pre Mierové námestie zahŕňa rekonštrukciu komunikácií a chodníkov, odvodnenie, zmenu priečnych sklonov, rekonštrukciu spojovacieho chodníka, zjednosmernenie premávky, zriadenie šikmých parkovacích plôch v počte 23 kusov.

Tento rozsah stavebných prác vyčíslili na 218 400 eur s DPH. Ulica Lipová zahŕňa rekonštrukciu komunikácie, odvodnenie, výškové úpravy uličných vpustov, zmenu priečnych sklonov.

Táto ulica je schopná investičného delenia, časť 1 – po Mierové námestie a časť 2 – po telocvičňu ZŠ MN. Celkové predpokladané náklady sú rozpočtované vo výške 164 736 eur s DPH.

Stav komunikácií sa naďalej zhoršuje

Obyvatelia danej lokality boli nútení riešiť aj nádvorie a spevnenú plochu pred vchodmi č. 11, 13, 15 bytového domu, ktorú používajú na parkovanie.

Stropné konštrukcie podzemných suterénnych priestorov bytového domu, ktoré sú ich vlastníctvom, sú zároveň stavebnou súčasťou ich nádvoria a parkovacej plochy. Na domovej schôdzi, ktorá sa konala v 13. týždni tohto roku, obyvatelia diskutovali najmä o možných spôsoboch jej opravy a sanácie.

Ide o stavebnú konštrukciu, ktorá je prevádzkovo prepojená a prislúcha bytovému domu. Vzhľadom na to, že táto konštrukcia je súčasť bytového domu a je vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, o alternatívach riešenia situácie si musia rozhodnúť obyvatelia sami.

Problém s parkovaním

Mesto začalo riešiť motorové vozidlá stojace na ceste, ktoré znemožňovali plynulú premávku a ohrozovali chodcov idúcich po chodníku. Vodiči boli riešení v zmysle zákona mestskou políciou.

„Havarijnej situácii na tomto mieste je potrebné predísť preventívnym opatrením. Stavebná konštrukcia je síce vo vlastníctve bytového spoločenstva, ale priľahlé chodníky a cesty, ktoré patria mestu, sú už tiež značne poškodené. Keďže mesto musí rešpektovať aj existujúcu platnú legislatívnu úpravu, je nutné v tejto lokalite obmedziť parkovanie,“ uviedla primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová.

Dočasným riešením tejto situácie bude zjednosmernenie časti ulice. V projekte, ktorý malo Oddelenie výstavby, dopravy, územného plánu a životného prostredia MsÚ Handlová pripravený už minulý rok, sa podľa referenta dopravy hovorí o zjednosmernení ďalšej časti Mierového námestia od železiarstva k základnej škole.

„Chodník po ľavej strane, ktorý už chodci nevyužívali, bude využitý na nové parkovacie miesta a tým, že ulicu zjednosmerníme, bude vozidlám umožnené státie aj na pravej strane,“ uviedol referent dopravy Ivan Kartáč.  

Šírkové pomery na tejto komunikácii budú dodržané a dovedna vznikne 14 parkovacích miest. Primátorka mesta potvrdila, že mesto Handlová má veľký záujem vyriešiť dopravnú situáciu na Mierovom námestí ešte v tomto roku.

„My sme pripravili štúdiu na návrh parkovacích miest, úpravu príslušných komunikácií, zelene a terénu tak, aby boli splnené požiadavky obyvateľov aj súčasnej doby. Po vyhodnotení záverečného účtu mesta už budeme poznať výšku rezervného fondu. Chcela by som predstúpiť pred poslanecký zbor s návrhom, aby sme rekonštruovali Lipovú ulicu a zároveň vyriešili parkovanie v tejto lokalite tou štúdiou, ktorú my ako mesto máme pripravenú,“ ozrejmila Grúberová.  

Mesto predpokladá, že stavebné práce si vyžiadajú sumu približne do 320-tisíc eur. „Treba povedať, že to je naozaj veľký peniaz, ktorý nevieme len tak niekde teraz nájsť v rozpočte, ale chystáme sa na to komplexne a takýmto spôsobom si viem predstaviť, že pokiaľ to poslanecký zbor podporí, v tomto roku by sme to dokázali aj zrealizovať,“ uzavrela primátorka.

(Zdroj: Mesto Handlová)


Ďalšie články