Trenčianský Štandard

Požehnanie na Štedrý deň

Slávnostné príhovory predstaviteľov cirkví k vianočným sviatkom

  TRENČÍN – Vianoce alebo vianočné sviatky sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Prinášame vám vianočné požehnanie predstaviteľov evanjelickej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi.   

Jaroslav Jurko, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Trenčíne:

„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ten ho zjavným učinil. Milí priatelia, bratia a sestry, prežívame Vianoce, čas pokoja, radosti a lásky, ale aj čas, keď ten Boh, ktorého sme nevideli, vstúpil do nášho sveta a učinil sa zjavným. Ja vám prajem, aby vianočné sviatky trvali nielen počas Vianoc a o chvíľu skončili, ale aby tento sviatok trval celý náš život. Aby ten pokoj, radosť a láska naplnili naše srdcia a viedli k poznaniu pravdy, ktorá pramení z poznania toho svätého. Prajem vám krásne požehnané vianočné sviatky.“

Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár vo farnosti Trenčín:

„Každoročne pri slávení týchto nádherných sviatkov narodenia podľa tela nášho Pána Ježiša Krista si želáme mnoho vecí. Ja by som vám chcel zaželať, tak ako zvestovali anjeli nad Betlehemom, zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením, nájdete dieťatko zabalené do plienok a uložené v jasliach. Nech teda táto Božia láska, zabalená do pokory jasieľ, napĺňa vaše srdcia a vaše rodiny. A nech Boží pokoj zavládne všade tam, kde je potrebné, aby tento Boží pokoj zavládol.“

Ľubomír Havran, honorárny dekan rímskokatolíckej cirkvi, správca farnosti v Trenčíne:

„Milí priatelia, dovoľte mi, aby som vás aj pri príležitosti tohtoročných vianočných sviatkov čo najsrdečnejšie pozdravil a zaželal vám pokojné a radostné prežitie týchto dní. Dní, ktoré môžu priniesť do nášho života nové svetlo, novú nádej, ktorá nech nás potom posilňuje v každodennom živote, aby sme dokázali plniť úlohy, ktoré máme, aby sme sa navzájom zjednocovaní v láske, svornosti, hľadali spoločné ciele, hľadali spoločné dobro a jeden druhému pomáhali na ďalšej spoločnej ceste životom.“

Ďalšie články