Nový krajský riaditeľ PZ v Trenčíne o plánovaných zmenách a problémoch v polícii

jaroslav mrákava foto Riaditeľ PZ Jaroslav Mrákava. Foto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

TRENČÍN – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má od januára 2024 nového riaditeľa. Je ním Jaroslav Mrákava, s ktorým sme sa porozprávali o prvých krokoch vo funkcii, stave trenčianskej polície, kyberšikane aj spolupráci s médiami.

Jaroslav Mrákava pôsobí v Policajnom zbore viac ako 30 rokov. Bol riaditeľom odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Od roku 2014 šéfoval Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne. Začiatkom roka 2024 ho vymenovali do funkcie riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. 

Aké kroky plánujete urobiť ako riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne?

Prvým krokom bude personálny audit. Som človek z praxe, ktorý sa snaží konkrétnymi skutkami presviedčať o svojich kvalitách. Dúfam, že sa mi podarí vytvoriť tím kompetentných, profesijne, charakterovo aj morálne zdatných ľudí, manažérov, s ktorými prinesiem riešenia a koncepciu funkčného krajského riaditeľstva Policajného zboru.

Myslím si, že nastal čas na obmenu a zásadnú zmenu v riadení krajského riaditeľstva. Je potrebné si uvedomiť, že riadiace posty by nemali byť obsadzované na základe toho, kto koho pozná, ale podľa odbornosti. Zmeny plánujem spraviť hlavne v efektívnosti fungovania krajského riaditeľstva ako aj okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Zároveň treba povedať, že žiadna zmena sa nedeje zo dňa na deň a neexistujú rýchle riešenia.

V akom stave je momentálne Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne? V posledných dvoch rokoch išlo na Slovensku viacero policajtov do predčasného dôchodku alebo skončilo. Je o prácu príslušníka polície v našom kraji záujem?

Bohužiaľ, z vlastnej skúsenosti musím konštatovať, že záujem o prácu príslušníka Policajného zboru v poslednej dobe veľmi upadá. V rámci Trenčianskeho kraja evidujeme obrovský tabuľkový podstav policajtov, hlavne na úseku služby poriadkovej polície. Zmeny by ale mali prebehnúť na úrovni štátu. Myslím si, že je čas na otvorenie reformy systému platových náležitostí a pripraviť nový, ktorý bude dostatočne motivačný a atraktívny pre mladých ľudí.

Čo je v súčasnej dobe najväčším tŕňom v päte Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne?

Práve problémy v personálnom obsadení výkonných útvarov sú najväčším tŕňom v päte aj Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Nedostatok príslušníkov Policajného zboru má za následok nadmernú zaťaženosť policajtov, čo do veľkej miery ovplyvňuje výkon služby a môže viesť k zníženiu dôveryhodnosti Policajného zboru u občanov.

Jaroslav Mrákava. Foto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

Polícia a médiá sa na pracovnom pľaci často stretávajú. Ako budete spolupracovať s médiami? Chceli by ste tieto vzťahy nejakým spôsobom rozvíjať?

Z môjho pohľadu je spolupráca polície s médiami veľmi dôležitá, hlavne z dôvodu zabezpečenia informovanosti verejnosti o činnosti a výsledkoch práce polície. Mojou snahou bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu s médiami a prostredníctvom nich apelovať na najzraniteľnejšie skupiny občanov, hlavne v oblasti prevencie kriminality.

Ako ste pripravený na podobné situácie, ako bol napríklad incident na Škole umeleckého priemyslu? 

V súvislosti s podobnými incidentmi boli zo strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne minulý rok v období od 28. apríla 2023 do 23. mája 2023 organizované a vykonané stretnutia so zástupcami škôl v územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne a boli určení jednotliví príslušníci Policajného zboru, ktorým sú uložené úlohy viazané na konkrétne školské zariadenie.

Budete aktívne riešiť aj situáciu s kyberšikanou a podobnými negatívnymi vplyvmi?

Áno, aktívne sa podieľame na realizovaní prednášok na základných a stredných školách aj na tému šikanovanie a kyberšikana, kde vysvetľujeme deťom, čo už má znaky trestnoprávnej zodpovednosti. Vždy na začiatku školského roka zasielame na všetky školy v našom kraji ponuku preventívnych aktivít, na základe ktorých nás potom školy oslovujú, o ktorú konkrétnu preventívnu aktivitu majú záujem. Samozrejme, ak sa počas školského roku vyskytne problém na škole, ktorý neznesie odklad, tak sa snažíme okamžite zareagovať.

Krajské riaditeľstva PZ v Trenčíne chce riešiť aj kyberšikanu. Foto: Rasťo Harakal

Aké projekty by chcelo Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne realizovať v tomto roku?

V tomto roku pokračujeme v prednáškach na školách, kde prezentujeme naše vlastné projekty ako Nestaň sa páchateľom, ktorý je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka a študentov stredných škôl. Cieľom sociálno-preventívneho projektu je oboznámiť mladých ľudí o rizikách a negatívnych dôsledkoch rôznych foriem ich konania, ktoré môžu vyvolať trestnoprávne následky. 

Obsahom sú preventívne a edukačne zamerané spracované materiály, ktoré predovšetkým vizuálnou formou majú upozorniť na vybrané druhy trestných činov, ktorých sa mladí ľudia dopúšťajú konaním, ktoré oni sami považujú za neškodné.

Ďalším projektom, ktorý nadväzuje na projekt Nestaň sa páchateľom, je projekt Máš možnosť voľby, v rámci ktorého Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne v rámci Trenčianskeho kraja oslovilo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a väzby v Ilave, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom a Nemocnicu pre obvinených a odsúdených v Trenčíne s ponukou vzájomnej spolupráce.

Ide o sociálno-preventívnu aktivitu, ktorá spočíva v prednáškach určených pre žiakov stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja, ktoré sa odohrávajú priamo v jednotlivých ústavoch v priestore väzníc, kde majú študenti možnosť sa oboznámiť s podmienkami výkonu trestu. Cieľom nášho spoločného nového projektu Máš možnosť voľby je mladým ľudom ukázať reálny obraz toho, aký život ich pravdepodobne čaká vo výkone trestu odňatia slobody, ak sa rozhodnú ísť cestou páchania trestnej činnosti.  

Projekt Správne na ceste. Foto: Rasťo Harakal

V poradí tretí sociálno-preventívny projekt, ktorý vznikol minulý rok a autorom je Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, má názov Správne na ceste. Je určený pre deti v materských škôlkach a pre 1. stupeň základných škôl. Cieľom je oboznámiť ich hravou formou s pravidlami cestnej premávky a znižovať nehodovosť detí ako účastníkov cestnej premávky. Projekt je realizovaný formou prednášky, na ktorej si deti sami vyskúšajú kvíz, prostredníctvom ktorého zistia, či by reagovali správne alebo nesprávne.

Okrem vlastných sociálno-preventívnych projektov realizujeme aj celoslovenské ako napríklad Póla radí deťom, Oliho príbeh, Detská policajná akadémia a iné.

Sociálno-preventívny projekt Bezpečná jeseň života je určený jednej z najzraniteľnejších skupín a to našim seniorom, ktorý realizujeme formou prednášok v jednotlivých Jednotách dôchodcov v rámci nášho kraja. Minulý rok sme sa aktívne podieľali aj na celoslovenskom projekte s názvom Seniori, zbystrite pozornosť, kde naši preventisti spolu s poštárom navštevovali seniorov v ich príbytkoch a upozorňovali ich, ako sa nestať obeťou podvodníkov. 

Každý týždeň zasielame na jednotlivé farnosti a Jednoty dôchodcov v našom kraji informáciu o konkrétnych prípadoch alebo preventívne rady, ako sa majú zachovať v prípade, ak ich budú kontaktovať podvodníci. Aj na našu facebookovú stránku zverejňujeme ihneď informáciu o tom, že práve teraz podvodníci kontaktujú seniorov. 

Zastávam názor, že seniori sú veľmi zraniteľné osoby, ktoré vyrastali v dobe bez takýchto podvodníkov a preto potrebujú našu pomoc.


Ďalšie články