Poslanci dali bodku za vlaňajším hospodárením Trenčianskeho kraja. Kam pôjdu milióny eur?

Krajskí poslanci dali schválením záverečného účtu bodku za vlaňajším hospodárením. Ilustračné foto: TSK Krajskí poslanci dali schválením záverečného účtu bodku za vlaňajším hospodárením. Ilustračné foto: TSK

TRENČÍN – Bez väčšej diskusie poslancov uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj hospodárenie v roku 2023 prijatím záverečného účtu. Výsledkom hospodárenia za rok 2023 je prebytok vo výške viac ako 12 miliónov eur.

Krajskí poslanci tiež rozhodovali o rozdelení prebytku, do rezervného fondu nasmerovali bezmála tri milióny eur a o 9,5 milióna eur bude bohatší peňažný fond.

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala krajská samospráva v roku 2023 hospodáriť so sumou približne 292 miliónov eur, po rozpočtových úpravách počas roka hodnota rozpočtu atakovala hranicu 374 miliónov eur.

K naplneniu očakávaných bežných príjmov chýbalo len necelé jedno percento, pričom podľa Eleny Malecovej z finančného odboru Úradu TSK zostali rozhodujúcim zdrojom financovania daňové príjmy s viac ako sedemmiliónovým medziročným nárastom podielových daní.V porovnaní s rokom 2022 však o takmer 11 miliónov eur stúpla suma bežných výdavkov. Podľa Malecovej išlo na jednej strane o plánovaný nárast, ktorý bol odrazom postupného oživenia ekonomiky po nepriaznivom pandemickom období.

„Na druhej strane bol však ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ten priniesol so sebou obmedzenie fyzických dodávok zemného plynu z Ruska a následne výrazný rast cien energetických surovín, čo spôsobilo zároveň enormný nárast cien tovarov a služieb. Dvojciferná inflácia vykázaná koncom roka 2022 na úrovni 12,8 percenta výrazne nepoľavila,“ priblížila Malecová.

Kraj v rámci kapitálových výdavkov investoval viac ako 127 miliónov eur, čo však predstavuje takmer trojštvrtinové naplnenie pôvodného investičného plánu a medziročný nárast o 96 miliónov eur.

„Ten bol zaznamenaný hlavne v oblasti realizácie projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde vzhľadom na skutočnosť, že výdavky z končiaceho programového obdobia 2014 až 2020 boli oprávnené len do 31. 12. 2023, bolo snahou TSK sústrediť čo najväčší objem finančných zdrojov na dokončenie všetkých projektových aktivít,“ poznamenala Malecová.Celkový výsledok hospodárenia najvýraznejšie ovplyvnil kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami. „Po usporiadaní zostatku finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek bol zostatkom finančných prostriedkov TSK k 31. 12. 2023 prebytok v celkovom objeme približne 12,5 milióna eur,“ dodala Malecová.


Ako sme už v úvode spomenuli, krajskí poslanci v rámci hlasovania rozhodli aj o tom, že podstatná časť prebytku poputuje do peňažného fondu a o tri milióny eur bude bohatší rezervný fond. V ňom sa však peniaze dlho neohrejú, v následnom bode rokovania totiž poslanci schválili úpravu rozpočtu a túto sumu použili na doplatenie náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme za minulý rok pre SAD Prievidza a SAD Trenčín.


Ďalšie články