Zámer s dopravným terminálom nevyšiel a doplatia na to generácie Trenčanov 

V priestore označenom zeleným ohraničením (ovál) majú byť všetky zastávky prímestských, diaľkových aj medzinárodných autobusov; červeným krížom je označený súčasný priestor pre prímestské autobusy, ktorý zostane developerovi. Foto: autor V priestore označenom zeleným ohraničením (ovál) majú byť všetky zastávky prímestských, diaľkových aj medzinárodných autobusov; červeným krížom je označený súčasný priestor pre prímestské autobusy, ktorý zostane developerovi. Foto: autor

Ako to je vlastne s tou trenčianskou stanicou? Mestský poslanec za Trenčín a krajský poslanec Zastupiteľstva TSK Miloš Mičega sa v rámci Hyde parku pokúsi veľmi zjednodušene popísať celý proces od roku 2011 až doteraz.    

V roku 2011 prišiel novozvolený primátor Richard Rybníček so svojím strategickým cieľom riešenia dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý nadchol všetkých Trenčanov. Mesto za tým účelom dňa 20. decembra 2011 predalo developerovi SIRS – Development, a. s., pozemky pod autobusovou stanicou s podmienkami pre výstavbu. Súčasťou zmluvy boli aj záväzné lehoty, ktoré mali obe zmluvné strany dodržať pri povoľovaní stavby a jej výstavby.  

V priestore stanice majú byť všetky zastávky prímestských, diaľkových aj medzinárodných autobusov. Foto: autor
V priestore stanice majú byť všetky zastávky prímestských, diaľkových aj medzinárodných autobusov. Foto: autor

Dôležitou poistkou v zmluve bola podmienka, že po vydaní právoplatného stavebného povolenia musí byť do dvoch rokov uskutočnená stavba. V opačnom prípade sa pozemky vrátia späť mestu. 

Už 12. decembra 2012 bol schválený nový územný plán aj s požiadavkami developera na výstavbu terminálu. Všetky hviezdy boli tomuto projektu naklonené.    

V decembri roku 2013 developer spolu s primátorom predstavili v športovej hale veľkolepý projekt terminálu za 107 miliónov eur. Do jednej budovy sa mala spojiť autobusová aj železničná stanica. Pribudnúť malo 1 150 parkovacích miest. Investícia mala priniesť prácu 600 ľuďom. Tu niekde však prakticky aj končí sen o novom termináli.  

Verejnosť nebola už vtedy informovaná, že developer porušil kúpnu zmluvu, keď podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby až 28. augusta 2013, čo bolo o pol roka neskôr oproti záväzku v kúpnej zmluve. 

Verejnosť nebola informovaná ani o tom, že dôsledkom neskoršieho podania bol návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým developer uhradil mestu zmluvnú pokutu 81 070,60 eur spolu s príslušenstvom (úrokmi z omeškania a trovami konania). Zaplatený bol až 19. októbra 2016. Platobný rozkaz znamená, že developer nezaplatil zmluvnú pokutu dobrovoľne v zmysle kúpnej zmluvy. Z dátumu zaplatenia vidieť, že mesto s takýmto partnerom rokovalo a aj naďalej mu vychádzalo v ústrety.

Návrh prístreškov stanice – umiestnenie zastávok prímestských, diaľkových aj medzinárodných autobusov v priestore medzi železničnú stanicu a cestu. Foto: SIRS – development, a. s.

Verejnosť nebola informovaná ani o tom, že mesto pochybilo, keď v lehote do 28. augusta 2015 nevydalo právoplatné stavebné povolenie na terminál tak, ako sa zaviazalo v kúpnej zmluve. Treba dodať, že mesto je stavebným úradom a všetky povoľovacie kroky malo pod kontrolou.

V tejto veci konštatoval súd flagrantné porušenie postupu mesta, keď na mestskom úrade dokonca stratili aj povoľovací spis stavby a developerovi neumožnili do neho nahliadnuť a zistiť skutkový stav veci.   

Namiesto povolenia stavby sa na žiadosť developera ešte v decembri 2015 menil územný plán. Podstatná bola zmena dopravného režimu, ale aj zásah do mestského parku, ktorý vyvolal vlnu kritiky obyvateľov mesta. Ani renomovaní trenčianski architekti neboli vtedy vypočutí so svojou kritikou zmeny projektu.  

Keď v roku 2017 developer nezačal s výstavbou, dňa 24. januára 2018 mestskí poslanci uznesením odstúpili od kúpnej zmluvy. Nasledujúci deň mesto podalo žalobný návrh na súd o vrátenie pozemkov v zmysle uznesenia poslancov. 

Hneď po komunálnych voľbách v januári 2019 bola zverejnená informácia, že primátor mesta začína rokovať s developerom o ďalšej úprave projektu Terminál. Tu možno konštatovať, že tieto rokovania boli v rozpore s vôľou poslancov, ktorí od zmluvy odstúpili. 

Pre prímestské, diaľkové aj medzinárodné autobusy je navrhnutých 9 stojísk Foto:SIRS - development a.s.
Pre prímestské, diaľkové aj medzinárodné autobusy je navrhnutých deväť stojísk. Foto: SIRS – development, a. s.

Výsledkom rokovaní primátora s developerom bola ďalšia zmena územného plánu č. 7, ktorá bola schválená tesne pred komunálnymi voľbami v júni 2022, kde boli opäť zapracované zmeny na základe požiadaviek developera. Pre Trenčanov treba dodať, že projekt Terminál mal vyúsťovať do Kukučínovej ulice, ktorej rekonštrukcia sa už viac ako 13 rokov kvôli predmetnej stavbe odkladá. Táto zmena územného plánu bola spojená aj so zrušením cestného obchvatu mesta, ale to je o inom.    

Výsledkom uvedeného procesu je aktuálny návrh autobusových prístreškov len na polovici súčasnej autobusovej stanice. Všetky prímestské, medzimestské aj medzinárodné zastávky pre autobusy sa majú vtesnať do priestoru medzi železničnú stanicu a jestvujúcu cestu cez stanicu. Terajšia plocha pre prímestské autobusy, teda plocha od cesty smerom ku kasárňam, má zostať developerovi. Primátor predkladá takúto zmluvu poslancom na schválenie. 

Odhliadnuc od vzniknutej situácie je výsledok jednoznačný. Mesto prišlo o svoje pozemky pod stanicou. Developer nesplnil svoju povinnosť postaviť terminál. Mesto bezdôvodne nevydalo povolenia na stavbu. Na začiatku, ale aj na konci tohto procesu je súčasný primátor, ktorý ho mal celý pod kontrolou.  

Namieste je otázka, kto je zodpovedný za vzniknutý stav? Zámer nevyšiel a doplatia na to generácie Trenčanov.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články