Trenčianska nemocnica hľadá nového riaditeľa. Aký plat ponúka?

Trenčianska nemocnica hľadá nového riaditeľa. Aký plat ponúkajú? Trenčianska nemocnica hľadá nového riaditeľa. Aký plat ponúkajú? Foto: Radovan Stoklasa

TRENČÍN – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Uchádzači musia splniť požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky, ktoré sú uvedené na webovom portáli www.health.gov.sk.

Ako ďalej informujú, jednou z kľúčových požiadaviek je aj vypracovanie projektu stratégie rozvoja organizácie, ktorý je zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

„Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 normostrán A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 18-tisíc znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností,“ uviedol rezort.

Žiadosti je možné poslať do 10. apríla 2024 s označením na obálke „VK – neotvárať“ na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ministerstvo tiež zverejnilo, o koľko by si mohol úspešný kandidát mesačne prilepšiť. Základná zložka ponúkanej mzdy je 4 500 eur.

„Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňuje základnú zložku mzdy v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zverejnením základnej zložky mzdy nie sú dotknuté ustanovenia kolektívnej zmluvy a interných predpisov upravujúcich odmeňovanie zamestnancov organizácie, ak z osobitných predpisov nevyplýva inak,“ dodal rezort.


Ďalšie články