Regionálna komora má staronové vedenie

TRENČÍN – Predsedom zostáva Boris Paulen, za podpredsedov delegáti zvolili Pavla Hozlára, Júliusa Homolu a Jozefa Kašubu. Na najbližšie päťročné obdobie si stanovili päť priorít –  vzdelávanie, podpora konkurencieschopnosti firiem, využitie Plánu obnovy, formovanie podnikateľského prostredia a inštitucionálna spolupráca doma i v zahraničí.

Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK SOPK) si zvolilo nové predstavenstvo na najbližších päť rokov.

Najmä posledné dva pandemické roky boli podľa Paulena pre komoru mimoriadne zložité.

„Boli sme zatlačení do virtuálneho priestoru, konferencie a podujatia sa diali len neosobne cez obrazovku. Toto komore nesvedčí. Sila SOPK je v stretávaní sa, diskutovaní a vymieňaní si skúseností. Ekonomicky sme to zvládli, no nemohli sme si naplno plniť tú funkciu, na ktorej je činnosť komory postavená,“ skonštatoval Paulen.

Regionálne komory SOPK vyvíjajú činnosť v kraji, v ktorom pôsobia. Poskytujú konzultačné a poradenské služby podnikateľom, organizujú pre nich odborné semináre, podnikateľské misie, spoločné účasti na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a vyvíjajú i mnohé ďalšie aktivity v prospech podnikateľskej sféry.  SOPK zastrešuje približne 1200 firiem, Trenčianska regionálna komora okolo 110. 

Budú naozaj udržateľné podnikateľské činnosti  v regióne a na Slovensku?  Aká je strednodobá vízia činnosti  členov Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK SOPK)? Kto bude zastupovať podnikateľov  z Trenčianskeho samosprávneho kraja  v regionálnych a národných orgánoch SOPK? Ako reaguje naša najväčšia podnikateľská inštitúcia na aktuálnu situáciu v krajine a vo svete?

Členovia   TRK SOPK v tomto roku  vstúpili  do volieb pre 7. funkčné obdobie SOPK.  V súčasnosti prebiehajú voľby na národnej a regionálnej úrovni. Na dnešnom zasadnutí Valného zhromaždenia TRK SOPK si členovia  zvolili nové Predstavenstvo TRK SOPK, troch podpredsedov a predsedu Predstavenstva TRK SOPK.  

Zároveň prijali strednodobú  víziu činnosti TRK SOPK do roku 2027. Hlavné smery, na ktoré sa bude TRK SOPK zameriavať budú: vzdelávanie s dôrazom na duálne a celoživotné vzdelávanie;  podpora konkurencieschopnosti členov – najmä podporou využitia IKT a vyhľadávaním nových trhov popri Ukrajine a RF; využitie príležitostí v rámci Plánu obnovy pre Slovensko, aktívne formovanie podnikateľského prostredia v regióne v spolupráci s verejnou správou, ako i naďalej aktívne vstupovanie do inštitucionálnej spolupráce doma i v zahraničí.

Pri príležitosti významných  výročí prevzalo 7  spoločností  a ich osobností  Čestné uznanie SOPK  z rúk predsedu SOPK  Petera Mihóka, predsedu Predstavenstva TRK SOPK Borisa Paulena a riaditeľa TRK SOPK Jána Václava.

Boli to: Pružiny, a.s. – Bohuslav Plačko, MicroStep CDM, s.r.o. – Ján Mikulina,  Matador Industries, a.s. -. Branislav Poliak, Techservis, s.r.o. –  Mária Srncová,  Avantek, s.r.o. – Peter  Mráz a Petr Paľkovič,  Heitec Slovensko, s.r.o. – Jozef Ježík,  Vetropack Nemšová – Eva Vanková.

Valné zhromaždenie prijalo aj krátkodobý plán činnosti na rok 2022, pričom konštatuje, že uplynulý rok možno hodnotiť ako rok dobiehajúcich COVIDOVých opatrení a negatívnych dopadov európskej Green Deal politiky na ceny energií. Prvé náznaky oživenia začiatkom roku 2022 zastavila politická kríza medzi západom a RF, ktorá prerástla do sankčnej a politickej vojny s Ruskou federáciou.

Významné momenty z činnosti TRK SOPK v roku 2021:

Trenčiansky kraj  patrí ku krajom s najviac rozvinutým systémom duálneho vzdelávania so 157 podnikateľských subjektov.

TRK SOPK je súčasťou siete Enterprise Europe Network  s ponukou viac ako stovkou podujatí v Európe. Vďaka pružnému prechodu na organizovanie virtuálnych a hybridných podujatí bolo možné naďalej zabezpečiť rokovania so zahraničnými partnermi.

TRK SOPK aktívne pôsobila vo viacerých záujmových združeniach, najmä však v Slovenskom plastikárskom klastri,  Združení pre rozvoj regiónu Horná Nitra a (Euro)regióne Biele Karpaty. Je členom Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory.

Aj keď je za nami len 1. kvartál roku 2022, je z pohľadu SOPK a Valného zhromaždenia TRK SOPK rokom zoslabovania princípov medzinárodného obchodu, neistôt ďalšieho vývoja po rozpade Ukrajinského a zablokovaní Ruského trhu a rokom s výraznou  energetickou, ekonomickou  a sociálnou  neistotou.

Rok 2022 vníma TRK SOPK ako rok  trhových a surovinových neistôt vytvárajúcich tlak na vstup do nových teritórií a čelenia novým konkurentom, hľadania nových dodávateľských  kanálov a ciest.


Ďalšie články