Finančné problémy vyústili do dražby ikonického Kursalonu. Majiteľ žaluje štát

Finančné problémy vyústili do dražby ikonického Kursalonu. Majiteľ žaluje štát Kursalon v Trenčianskych Tepliciach. Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČIANSKE TEPLICE – Kursalon v Trenčianskych Tepliciach patrí medzi najvýznamnejšie budovy v regióne. Majiteľ z neho chcel vytvoriť sľúbenou rekonštrukciou prestížne miesto so širokým záberom využitia. Finančné problémy a zablokované eurofondy však situáciu radikálne zmenili.

Kursalon v Trenčianskych Tepliciach je symbolom bohatej histórie a kultúry Trenčianskeho kraja. Postavili ho v roku 1882 a mal slúžiť ako centrum spoločenského života, čo dokazujú jeho koncertná sieň a kaviareň. Podpis architekta Bohuslava Fuchsa výrazne ovplyvnil jeho podobu najmä po jeho prestavbe po druhej svetovej vojne.

V roku 2014 prešiel Kursalon do vlastníctva eventovej agentúry Spicy Brown (SB Hotels). Objekt kúpila od akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, čo prinieslo čerstvé plány na jeho využitie. 

Nový majiteľ sa chopil iniciatívy priam ukážkovo. Plánovanú rekonštrukciu a rozšírenie objektu o dizajnový hotel s wellness centrom vyčíslil na bezmála 3 milióny eur. S podporou eurofondov vo výške 1,34 milióna eur, sľúbených Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), chceli začať realizovať prestavbu Kursalonu v roku 2016.

Zo začiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by rekonštrukcia nedospela do zdarného konca. Postupne sa však problémom stalo financovanie projektu. Majiteľ sa dostal do ťažkostí, ktoré vyústili do obávaného ťahu zo strany banky. Začala si uplatňovať na Kursalon záložné právo, pridali sa aj Daňový úrad Trenčín a mesto Trenčianske Teplice.

Plán prestavby sa tak dostal do patovej situácie. Majiteľ ešte v roku 2021 tvrdil, že PPA komplikovala situáciu opakovaným odďaľovaním a blokovaním vyplácania financií. Napriek všetkému sa snažil projekt udržať nad vodou z vlastných zdrojov. Nedostatok finančnej podpory však neumožnil úspešné dokončenie.

Začiatkom roku 2024 sa legendárny Kursalon dostal do opakovaného konkurzu. Prvé kolo súťaže bolo vyhlásené 19. februára správcom I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, druhé kolo vyhlásili 2. apríla 2024. Cena objektu stanovená znaleckým posudkom je 4 030 000 eur.

Majiteľ Kursalonu Pavol Sirotný pre Trenčiansky Štandard potvrdil, že sa prostredníctvom právnych zástupcov už niekoľko rokov snažia o riešenie situácie, ktorá im znemožnila pokračovať v dostavbe Kursalonu.

„V danej veci bola podaná žaloba na Pôdohospodársku platobnú agentúru. V tomto momente je priestor stále využívaný na organizovanie firemných eventov, svadieb a kultúrnych podujatí pre verejnosť,“ doplnil.

K žalobe z 22. októbra 2021 sa PPA vyjadrila 28. februára 2023 Okresnému súdu Bratislava II. PPA tvrdí, že majiteľ Kursalonu svojim konaní porušil svoje povinnosti, čím mala štátu vzniknúť škoda v celkovej výške 193 462,92 eura. Zároveň si stoja za tým, že si svoje povinnosti plnili v zmysle všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

„Žalobca má v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň v zmysle všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP tvoriacich ich neoddeliteľnú prílohu č. 1 povinnosť, predložiť žiadosť o platbu (ďalej „ŽoP“) kompletnú s požadovanými podkladmi/údajmi. Žalobca však túto svoju povinnosť neplnil a všetky ním podané ŽoP mali podľa žalovaného nedostatky a bolo nevyhnutné, aby žalovaný vyzval žalobcu na ich doplnenie za účelom skompletizovania, aby bolo ďalej možné pokračovať v procese administrovania až do ich finančného vysporiadania s ohľadom najmä na čl. 4 a 6 zmluvy o poskytnutí NFP a čl. 6 a 7A všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP,“ píše sa vo vyjadrení, ktoré redakcii Trenčianskeho Štandardu poskytla PPA.

Aktuálna podoba Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach. Foto: Trenčiansky Štandard
Finančné problémy vyústili do opakovanej dražby objektu. Foto: Trenčiansky Štandard
Súčasný stav objektu. Foto: Trenčiansky Štandard
Majiteľ rekonštrukciu objektu nedokončil. Foto: Trenčiansky Štandard

Ďalšie články